foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

ข้อมูล/ตัวชี้วัดKPI/ส่งข้อมูล

login

ผู้ใช้งาน

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

>>ประกาศสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างกลุ่มจ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย)<<รายละเอียดคลิก>>22/10/63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลจช.รายวัน พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักโภชนากรและ พขร.<<รายละเอียดคลิก>>08/10/63
>>ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานซักฟอก)<<รายละเอียดคลิก>>08/09/63
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานซักฟอก)<<รายละเอียดคลิก>> 25/08/63
>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเทคนิค<<รายละเอียดคลิก>>18/08/63
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเทคนิค<<รายละเอียดคลิก>>05/08/63
      

<<อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย>>

<<โปรแกรมตรวจสุขภาพ>>


>>ประกาศชะลอการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์<<รายละเอียดคลิก>>5/5/63
>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
<<รายละเอียดคลิก>>09/04/63
>>ประกาศการรับย้าย-รับโอนข้าราชการ<<รายละเอียดคลิก>>27/02/63
ระบบ HRMS on cloud (http://phon.thai-nrls.org/)

บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ_HRMS_on_Cloud_NRLS_.pdf

การเข้าใช้งาน HRMS on cloud.docx


บัญชีทางการ LINE โรงพยาบาลพล http://nav.cx/l8aTQcY 

                               ตารางการใหับริการผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค
                                     โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงพยาบาลพล“ไม่ทนต่อการทุจริต(PHZeroTolerance)”

  โรงพยาบาลพล โดยนายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ในฐานะผู้บริหารขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลพล ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราขเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงค์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ใดๆ ในหน่วยงาน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

   และข้าพเจ้าขอให้สัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
    บันทึกเสนอประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==  
    ประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==
    ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลพล click<<==

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น CUP พล คลิก
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
<<<รายละเอียด>>>

 

ระบบรายงานตัวชี้วัด KPI  CUP PHON

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพล
< อ่านรายละเอียด >

 

ประกาศเจตจำนง โรงพยาบาลพล

   ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบพร้อมเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตฯดังกล่าวบนเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ  

แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานโรงพยาบาลพล(เอกสารแนบ) 17/04/61          

                                  

      ลักษณะสำคัญขององค์กร <<click>>

 

 

 

 

 

 

 

 

plugin ดู opdscan ใน hosxp ให้แตกไฟล์แล้ว install ทุกไฟล์ ดาวโหลด

1. คำสั่งตรวจสอบทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน อายุ6-12ปี รหัส icd10tm(("238703a","238703b","238703c","238703d","238703e","238703f","238703g",
"238703h","2377030","2387030") Free schedule เบิกผ่านโปรแกรม E-claim ชดเชยได้ 4 ซี่ต่อปี ไม่นับซี่ซ้ำ
คำสั่ง SQL = select patient.hn,concat(patient.pname,patient.fname," ",patient.lname) as fullname,vn_stat.age_y,opitemrece.vstdate,
dttm.name as icd10name,dttm.icd10tm_operation_code as icd10tm from patient,opitemrece,dttm,vn_stat where
patient.hn=opitemrece.hn and opitemrece.vn=vn_stat.vn and opitemrece.icode=dttm.icode and
dttm.icd10tm_operation_code in("238703a","238703b","238703c","238703d","238703e","238703f","238703g",
"238703h","2377030","2387030") and vn_stat.age_y >="6" and vn_stat.age_y<="12"
and opitemrece.vstdate between "2019-10-01" and "2020-09-30" order by 1,2

2. คำสั่งตรวจสอบทันตกรรมเคลือบฟลูออไรด์หลุมร่องฟัน อายุ6-12ปี รหัส icd10tm(("238703a","238703b","238703c","238703d","238703e","238703f","238703g",
"238703h","2377030","2387030") Free schedule เบิกผ่านโปรแกรม E-claim ชดเชยได้ 4 ซี่ต่อปี ไม่นับซี่ซ้ำ
คำสั่ง SQL = select patient.hn,concat(patient.pname,patient.fname," ",patient.lname) as fullname,vn_stat.age_y,opitemrece.vstdate,dttm.name as icd10name,
dttm.icd10tm_operation_code as icd10tm from patient,opitemrece,dttm,vn_stat where patient.hn=opitemrece.hn and opitemrece.vn=vn_stat.vn
and opitemrece.icode=dttm.icode and dttm.icd10tm_operation_code in("2377020","2377021") and vn_stat.age_y >="4" and vn_stat.age_y<="12"
and opitemrece.vstdate between "2019-10-01" and "2020-09-30" order by 1,2

                                   วิธีการใช้งาน SQL QUERY HOSxP 


 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

รวมคำสั่ง sql query ตรวจสอบข้อมูล