foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลข้อมูล/ตัวชี้วัดKPI/ส่งข้อมูล

login

                               ข่าวประชาสัมพันธ์

-->คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก-->คลิกเพื่อดาวโหลด<-

 -->การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2560โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหรด<--

-->แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบและการส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 

-->บทความเผยแพร่ความรู้---->คลิกเพื่ออ่าน<----

-->CPG:โรงพยาบาลพล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->CNPG งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล  --->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือเทคนิคบริการงานอุบัติเหตุและฉุกฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการเตรียมพร้อมรับสถาการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชุมชน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการคัดกลองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน---<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แนวทางการปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อย--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ----<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แจ้งให้แพทย์ทุกท่านปฎิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติการรักษาโรค-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานอุบัติเหตุ-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฎิบัตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทัพซ้อนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลดานการดำนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--
--->คู่มือ วัณโรครพ.พล.docx >>คลิกเพื่ออ่าน<<
--->คู่มือ IC ฉบับปรับปรุง >>คลิกอ่าน<<
--->นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โรงพยาบาลพล >>คลิกอ่าน<<
---->วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
>>คลิกอ่าน<<