นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข
     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

     นโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลพล