foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลจช.รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ <<รายละเอียดคลิก>>25/11/64
>>ประกาศรับสมัคร ลจช.(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา <<รายละเอียดคลิก>>09/11/64
>>ประกาศรับโอน ย้ายข้าราชการ
<<รายละเอียดคลิก>>04/11/64
>>ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(หัวหน้ากลุ่มงานประกัน)<<รายละเอียดคลิก>>
04/11/64
>>ประกาศผลสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยเหลือคนไข้ <<รายละเอียดคลิก>>31/08/64
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบ
นักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยเหลือคนไข้<<รายละเอียดคลิก>>23/08/2564
>>ประกาศรับสมัคร ลจช.รายวัน นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ <<รายละเอียดคลิก>>30/07/64
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลจช.(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ <<รายละเอียดคลิก>>05/07/64
>>ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อโยกย้ายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ <<รายละเอียดคลิก>>30/06/64
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
<<รายละเอียดคลิก>>22/06/2564
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการรับย้าย/รับโอนย้ายข้าราชการ <<รายละเอียดคลิก>>18/06/2564
>>ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริจและแก้ไขการกระทำผิดวินัย<<รายละเอียดคลิก>>

>>ตัวชี้วัดด้านการบริหารการเงินการคลังปี2564 <<รายละเอียดคลิก>>
 <<อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย>>

<<โปรแกรมตรวจสุขภาพ>>
<<รูปเล่มรับนิเทศ CUPพล รอบที่1 ปี64.docx>>>>ประกาศชะลอการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์<<รายละเอียดคลิก>>5/5/63
>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
<<รายละเอียดคลิก>>09/04/63
>>ประกาศการรับย้าย-รับโอนข้าราชการ<<รายละเอียดคลิก>>27/02/63
ระบบ HRMS on cloud (https://phon.thai-nrls.org/)

บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ_HRMS_on_Cloud_NRLS_.pdf

การเข้าใช้งาน HRMS on cloud.docx


บัญชีทางการ LINE โรงพยาบาลพล http://nav.cx/l8aTQcY 

                               ตารางการใหับริการผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค
                                     โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงพยาบาลพล“ไม่ทนต่อการทุจริต(PHZeroTolerance)”

  โรงพยาบาลพล โดยนายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ในฐานะผู้บริหารขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลพล ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราขเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงค์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ใดๆ ในหน่วยงาน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

   และข้าพเจ้าขอให้สัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
    บันทึกเสนอประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==  
    ประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==
    ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลพล click<<==

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น CUP พล คลิก
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
<<<รายละเอียด>>>

 

ระบบรายงานตัวชี้วัด KPI  CUP PHON

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพล
< อ่านรายละเอียด >

 

ประกาศเจตจำนง โรงพยาบาลพล

   ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบพร้อมเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตฯดังกล่าวบนเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ  

แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานโรงพยาบาลพล(เอกสารแนบ) 17/04/61          

                                  

      ลักษณะสำคัญขององค์กร <<click>>

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

รวมคำสั่ง sql query ตรวจสอบข้อมูล