foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ITA 2562

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  
        1.1สรุปผลการวิเคาระห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
      2.1 มาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        3.1 โครงการแผนปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ    
       4.1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562 
       4.2รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562
      4.3รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
      4.4 รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562
      4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื๊อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561
      4.6  รายงานผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
      4.7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562  
     4.8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม2562

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
        5.1แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นปี2562 หน่วยงานโรงพยาบาลพล

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      6.กิจกรรมการดำเนินตามภาระกิจโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี 2562

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      7.1เป็นกิจกรรมเดียวกันกับ EB6 แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นปี2562 หน่วยงานโรงพยาบาลพล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา  
   8.1กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซโรงพยาบาลพล

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     9.1ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลพล
 
    9.2วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
    9.3โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลพลและแผนยุทศาสตร์
     9.4มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
     9.5 แผนงบเงินบำรุงปี2562 
     
9.6รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างไตรมาสที่1
 
   
9.7การเผยแพร่เผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 
     
9.8รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
     
9.9รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562
     
9.10รายงานสรุปผลการจัดซื๊อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561
     
9.11รายงานผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
     9.12 ตารางการใหับริการผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลพล
     9.13 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก
     9.14 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     9.15 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
     9.16 แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผล
     9.17 แผนการจ่ายใช้งบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผล
     9.18 หลักเกณฑ์การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
     9.19 ประกาศสำกนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     9.20 มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
     9.21 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
  
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

      10.1แผ่นปฎิบัติราชการประจำปี 2562 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
      11.1รายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562
 
     

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

       12.1ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       13.1หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

EB14หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
    14.1ประกาศเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

    15.1  บันทึกเสนอประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==  
    15.2ประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==
    15.3ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลพล click<<==
 
    15.4 มีประกาศหน้าwebหลักโรงพยาบาล

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
    18.1 กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต

 EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

    19.1หลักฐานการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     20.1การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      21.1 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
      21.2 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     22.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     23.1แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบและการส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     24.1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     25.1 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     26.1 ขั้นตอนการให้บริการ

     26.2 ขั้นตอนการให้บริการห้องผ่าตัด

     26.3 ขั้นตอนการให้บริการแผนกฉุกเฉิน

     26.4 ขั้นตอนการให้บริการแผนกทันตกรรม

     26.5 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใน

     26.6 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก

     26.7 ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์

     26.8 ขั้นตอนการให้บริการแพทย์แผนไทย

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

รวมคำสั่ง sql query ตรวจสอบข้อมูล