ข้อมูลตัวชี้วัดในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข CUP PHON ปีงบประมาณ 2561

101 ระดับความสำเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
102 ระดับความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด
103 ระดับความสำเร็จเด็ก 0-5 ปี

104 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน


105 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
........105.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

........105.2 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

........105.3 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)

106 ร้อยละประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

107 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
108 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ(cavity free)


พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพล E-mail:phonhospital@gmail.com;043414710 ต่อ 235