โรงพยาบาลพล

ที่อยู่ 215 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

โทร 043 414710 Fax 043 414830

Email: phonhospital@gmail.com

https://www.facebook.com/PhonHospitalPhon

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล 043-414711
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน
043-414830 แฟกซ์ 128   160 งานส่งเสริม (ANC)
043-414203 PCU 129   201 งานจ่ายกลาง (สุมาลี)
043-415733 แก๊ส 130 ตึกผู้ป่วยชาย 202  
043-418706 ศูนย์ประกัน(ห้องเบอร์ 8) 131 สำนักงานเภสัชฯ (หัวหน้า) 203  
043-415666 อุบัติเหตุฉุกเฉิน 132 ห้องพักแพทย์ (OPD) 204 สำนักงานเภสัชฯ (ผลิต)
101 Operater 133 งานประชาสัมพันธ์ 205 งานคลังพัสดุ (ศศิธร)
102 งานธุรการ(คุณสุดใจ) 134 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 206 งานชันสูตร (NCD)
103 FAX 135 งานคลินิคพิเศษ (NCD) 207 งานเยี่ยมบ้าน Palliative care
104 งานการเงินและบัญชี 136 งานเปล (ER) 208  
105 งานเจ้าหน้าที่ 137 งานเวชระเบียน (สุภาสินี) 209 ห้องบัตร (ER)
106   138 งานพัสดุ 210 ตึกผู้ป่วยหญิง
107 งานการเงินและบัญชี 139 งานซ่อมบำรุง 211 ประชุม OPD
108 งานธุรการ (2) 140 งานโภชนาการ (โรงครัว) 212  
109 งานคลังพล 141 งานตัดเย็บ 213 งานคลังยา
110 ตึกสูติ (ดรีมเวิลด์) 142 โรงจอดรถ (บริหาร) 214 ห้องจ่ายยา (ER)
111 ห้องประชุมชั้น 2 (OPD) 143   215 ห้องพักแพทย์ (ER)
112 ห้องจ่ายยา (เบอร์ 7) 144 ICU 216  
113 งานชันสูตร (LAB) 145 งานประกันสุขภาพ 217 หัวหน้าห้องคลอง
114 งานทันตกรรม 146 ตึก Stoke 218  
115 สำนักงานทันตกรรม 147 ห้องตรวจโรค 1 219  
116 ห้องเก็บเงิน OPD (เบอร์ 11) 148 ห้องหัวหน้า OPD 220 งานผลิตยาแผนไทย
117 งานประกันสุขภาพ 149 ห้องตรวจโรค 3 221 ชีวะวิทยา (พี่ปู)
118 ห้องบัตร (OPD) 150 งานกู้ชีพ (ER) 222 งาน รปภ.
119 ห้องตรวจโรค (OPD) 151 ห้องปฐมพยาบาล (เบอร์ 6) 223 ห้องประชุมพลพลานุสรณ์
120 ห้องซักประวัติ (OPD) 152 OPD Premium 224 งานคลินิคจิตเวช
121   153 งานเวชระเบียน 225  
122   154 งานสุขาภิบาลฯ 226 ห้องจ่ายยา (NCD)
123 งานการพยาบาล 155 คลินิคกัญชา 227  
124 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 156 ห้องเก็บเงิน ER (เบอร์ 24) 228  
125 ห้องคลอด (LR) 157 ห้องหัวหน้า ER 229 ห้องล่างไตทางช่องคลอด
126   158   230 ศูนย์ไตเทียม
127 งานเวชกรรมฟื้นฟู 159      

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน

 

1.นายประวีร์  คำศรีสุข      รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล   098 1021447 

2.นางนันทิมา ไชยโภชน์                  ตำแหน่หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  085 7448828

3.นางสาวศรุภา  พิมพ์เกาะ   ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ     063 4491699

https://www.facebook.com/PhonHospitalPhon