foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพพล ปีงบ 2564แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพพล ปีงบ 2563


แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพพล ปีงบ 2562

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     3.1รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปี2563-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบ

      4.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม2562 
      4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือนพฤศิจกายน2562 
      4.3แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม2562
      4.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือนมกราคม2563
      4.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

        17.1รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน 

    1.การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

    2. ประชาสัมพันธ์ไวรัสcovid19 ป้องกันได้

    3.แนวทางการปฏิบัติสู่ไวรัส covid 19

    4.ขั้นตอนการให้บริการห้องผ่าตัด

    5.การให้บริการผู้ป่วยใน

    6.การให้บริการผู้ป่วยนอก

    7.การให้บริการผู้ป่วยฝากครรภ์

    8.การให้บริการผู้ป่วยแพทย์แผนไทย

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

หนังสือครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล