foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

                                            ประวัติโรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ตั้งอยู่บน เลขที่ 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 74 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ในโซนใต้จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณสมพร-คุณวิมาลา ศิริอัมตะวัฒน์ ร่วม
กับคุณพิชัย วิศิษฏสุนทร การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2525 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2525 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมบุกเบิกแพทย์ 2 ท่านและเจ้าหน้าที่พยาบาล
ขนาด 30 เตียง ต่อมาในปีพ.ศ.2526 คุณนงเยาว์ วงศ์วิศิษฐ์ ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารหอผู้ป่วยหญิง เพื่ออุทิศให้คุณ พ่อเที่ยง - คุณแม่แน่งน้อย  วงศ์วิศิษฐ์ จนเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง  มีเจ้าหน้าที่ร่วม  200  กว่าคน  ในปี  พ.ศ.2548   ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่    คือ
โรงพยาบาลพลแม่และเด็ก     ทำให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็น  317  คน    

จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คือ
     1. นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
     2. นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
     3. นายแพทย์พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช
     4. นายแพทย์มาโนช  สุคนทาทิพย์
     5. นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย
     6. นายแพทย์อรรถสิทธิ์  กาญจนสินิทธ์
     7. นายแพทย์วีระชัย  วรรณสารเมธา
     8. นายแพทย์ชัยณรงค์  อริยานุชิตกุล 
     9. นายแพทย์ประวีร์  คำศรีสุข

 

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

หนังสือครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล