ประวัติโรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ตั้งอยู่บน เลขที่ 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 74 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ในโซนใต้จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณสมพร-คุณวิมาลา ศิริอัมตะวัฒน์ ร่วม
กับคุณพิชัย วิศิษฏสุนทร การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2525 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2525 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมบุกเบิกแพทย์ 2 ท่านและเจ้าหน้าที่พยาบาล
ขนาด 30 เตียง ต่อมาในปีพ.ศ.2526 คุณนงเยาว์ วงศ์วิศิษฐ์ ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารหอผู้ป่วยหญิง เพื่ออุทิศให้คุณ พ่อเที่ยง - คุณแม่แน่งน้อย  วงศ์วิศิษฐ์ จนเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง  มีเจ้าหน้าที่ร่วม  200  กว่าคน  ในปี  พ.ศ.2548   ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่    คือ
โรงพยาบาลพลแม่และเด็ก     ทำให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็น  317  คน    

จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คือ
     1. นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
     2. นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
     3. นายแพทย์พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช
     4. นายแพทย์มาโนช  สุคนทาทิพย์
     5. นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย
     6. นายแพทย์อรรถสิทธิ์  กาญจนสินิทธ์
     7. นายแพทย์วีระชัย  วรรณสารเมธา
     8. นายแพทย์ชัยณรงค์  อริยานุชิตกุล 
     9. นายแพทย์ประวีร์  คำศรีสุข