ข้อมูลติดต่อ โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

   1.ที่อยู่ 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

   2.E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.หมายเลขโทรศัพ 043414710-2 Fax 043-415830

       หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

0 โอเปอร์เรเตอร์ 130 หอผู้ป่วยในชาย    159 รปภ.
102
108
129
ธุรการ 131 สำนักงานเภสัชกรรม    160 งานส่งเสริมสุขภาพ
ฝากครรภ์(ANC)
FAX  043-415830 134 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน    201 งานซักฟอก
104
107
การเงิน 135 คลีนิกเฉพาะโรค    204  หัวหน้าแพทย์แผนไทย
105 งานการเจ้าหน้าที่ 136 เวรเปล  207  งานเยี่ยมบ้าน
106 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 137 งานเวชระเบียน(OPD) 210 หอผู้ป่วยในหญิง
109 หน่วยเบิกจ่ายกลาง 138 งานพัสดุ  211  ห้องเตรียมเบรค
110 หอผู้ป่วยหลังคลอด 139 งานซ่อมบำรุงรักษา 213 คลังยา
111 ห้องประชุมชั้น 2 140 งานโภชนาการ 214 ห้องจ่ายยา(ER)
112 ห้องจ่ายยา 141 งานตัดเย็บ 215 ห้องพักแพทย์(ER)
113 ห้อง LAB 142 งานยานพาหนะ  216  ห้องประชุมแพทย์แผนไทย
114
115
งานทันตกรรม 143 ห้องพัฒนาการเด็ก  217  หัวหน้าตึกหลังคลอด
116 ห้องเก็บเงิน(OPD) 145 งานประกันคุณภาพ 218 ห้องจ่ายยาคลีนิคเฉพาะโรค
117 งานประกันคุณภาพ 147 ห้องตรวจโรค 1  220  ห้องผลิตยาไทย
118 งานห้องบัตร 148 ห้องตรวจโรค 2 229 ห้องล้างไตทางช่องท้อง
119 ห้องตรวจโรค(OPD) 149 ห้องตรวจโรค 3  230  ศูนย์ไตเทียม
120 ห้องซักประวัติ 150 ห้องกู้ชีพ 231 ห้องผ่าตัดเล็ก(ER)
121  ห้องผู้อำนวยการ  151 ห้องปฐมพยาบาล  235  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 หน้าห้องผู้อำนวยการ 152 งานกายภาพบำบัด 236 ร้านค้าสวัสดิการ
123 กลุ่มการพยาบาล 153 งานเวชระเบียน(IPD) 238 แพทย์แผนไทย
124 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 154 งานสุขาภิบาลและป้อง
กันโรค
239 งานX-RAY
125 ห้องคลอด 156 ห้องเก็บเงิน(ER) PCU 043-414203
แผoไทย PCU 043-418801
ศูนย์ประกัน 043-418706
ตึกผู้ป่วยในชาย 08-35092381
ตึกผู้ป่วยในหญิง 08-54543054
ห้องคลอด 08-78641352
ห้องผ่าตัด 08-28376515
หลังคลอด 08-54668168

126
 234
ห้องผ่าตัด 157 หัวหน้าตึก ER
127 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 158 ช่างศิลป์

  4. แผนที่ตั้งหน่วยงาน