foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

                              ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจริยธรรมของ โรงพยาบาลพล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม “พลพิทักษ์คุณธรรมและธรรมาภิบาล” ของ โรงพยาบาลพล
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๖๓ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๔->คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศ แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพพล ปีงบ 2562คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศ แผนปฎิบัติการและแผนงบประมานโรงพยาบาลพลปีงบประมาน2562คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) <<คลิกอ่านรายละเอียด>> 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมา->คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตการการป้องกันความเสี่ยง4ด้าน->คลิกเพื่อดาวโหลด<-
 --> ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซโรงพยาบาลพล->คลิกเพื่อดาวโหลด<-

-->ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวน์โหลด
--> ประกาศเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก -->คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-->คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
-->คลิกเพื่อดาวโหลด<-

 -->การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2560โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหรด<--

-->แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบและการส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 

-->บทความเผยแพร่ความรู้---->คลิกเพื่ออ่าน<----

-->CPG:โรงพยาบาลพล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->CNPG งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล  --->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือเทคนิคบริการงานอุบัติเหตุและฉุกฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการเตรียมพร้อมรับสถาการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชุมชน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการคัดกลองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน---<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แนวทางการปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อย--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ----<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แจ้งให้แพทย์ทุกท่านปฎิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติการรักษาโรค-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานอุบัติเหตุ-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฎิบัตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทัพซ้อนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลดานการดำนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--
--->คู่มือ วัณโรครพ.พล.docx >>คลิกเพื่ออ่าน<<
--->คู่มือ IC ฉบับปรับปรุง >>คลิกอ่าน<<
--->นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โรงพยาบาลพล >>คลิกอ่าน<<
---->วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการห้องผ่าตัด>>คลิกอ่าน<<


---->การให้บริการห้องผ่าตัด>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยใน>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยนอก>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยฝากครรภ์>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยแพทย์แผนไทย>>คลิกอ่าน<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

หนังสือครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล