ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องแบบสขรประจำเดือนสิงหาคม2564
เรื่องแบบสขรประจำเดือนกรกฏาคม2564
เรื่องแบบสขรประจำเดือนมิถุนายน2564
เรื่องแบบสขรประจำเดือนพฤษภาคม2564
เรื่องแบบสขรประจำเดือนเมษายน2564

เรื่องแบบสขรประจำเดือนมีนาคม2564

เรื่องแบบสขรประจำเดือนกุมภาพันธ์2564
เรื่องแบบสชรประจำเดือนมกราคม2564
เรื่องแบบสชรประจำเดือนธันวาคม2563
เรื่องแสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2563 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- --
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื่อจัดจ้างโปร่งใสปี2563-->>คลิกอ่านรายละเอี่ยด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศิจกายน2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานผลการประกาศมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างไตรมาสที่1-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
  เรื่อง รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปี2563-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--