ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

----->แบบตอบรับขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล

---->username password โปรแกรมจัดการความเสี่ยง HRMS คลิกดาวน์โหลด
---->นำเสนอเครือข่าบบริการสุขภาพพลคลิกดูเอกสาร
---->การดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)คลิกดูเอกสารPDF
---->อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพล2563-->คลิกดาวโหลดเอกสารword<----คลิกดูเอกสารPDF<
---> แบบฟอร์มกำหนดสมรรถนะ --->คลิกดาวโหลด<----
---> บันทึกขอพิมพ์เอกสาร --->คลิกดาวโหลด<----
---> บันทึกข้อความ --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบคำขอรับรองเงินเดือน --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบขออนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบลาป่วย --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบลาพักผ่อน --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล --->คลิกดาวโหลด<----
---> สมรรถนะของโรงพยาบาลทั้งหมด --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบสำคัญรับเงิน ฉ11  --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวร --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบฟอร์มขอลงข่าว / ประกาศ / ข้อความ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพล --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบสมัครคัดลือกและแบบประเมินคนดีศรี cup พล-->คลิกดาวโหลด<---
---> สัญญายืมเงิน --->คลิกดาวน์โหลด
---> บันทึกข้อความไปราชการ -->คลิกดาวน์โหลด
---> ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -->คลิกดาวน์โหลด
--->แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ -->คลิกดาวน์โหลด<--
--->แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบhosxp -->คลิกดาวน์โหลด<--
--->แบบฟอร์มขอเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลhosxp -->คลิกดาวน์โหลด<--
--->แบบฟอร์มแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรหัสการวินิจฉัยโรค -->คลิกดาวน์โหลด<--
--->แบบฟอร์มกองทุนพระเทพเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน -->คลิกดาวน์โหลด<--
                                           ประกาศประชาสัมพันธ์
---> ข้อมูลงานคงคลัง --->คลิกดาวโหลด<----

---->คู่มือระบบการป้องกัน/ การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ---->คลิกดาวโหลด<-----