foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

                                                                                             

                     นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข
     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายโรงพยาบาลพล                                             โทรศัพท์ 0981021447

    นโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงพยาบาลพลมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้โรงพยาบาลพลเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสโดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติงานทุกชั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังดับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
  2. ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน
  1. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงพยาบาลนครนายกเกิดความละอายหรือเกิดความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
  1. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  2. มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อมแสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

หนังสือครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล