foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์

                        1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล  098-1021447

                 2.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  081-7691403

                 3.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  081-3694564

      คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการเจรจาไกลเกลี่ย         

 

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

หนังสือครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล