ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแบบประเมินสมรรถนะโรงพยาบาลพล2561.pdf