ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์

                        1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล  098-1021447

                 2.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  081-7691403

                 3.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  081-3694564

      คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการเจรจาไกลเกลี่ย