foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลข้อมูล/ตัวชี้วัดKPI/ส่งข้อมูล

login

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์

                        1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล  098-1021447

                   2.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  081-7691403

                   3.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  081-3694564