foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลข้อมูล/ตัวชี้วัดKPI/ส่งข้อมูล

login

ผู้ใช้งาน

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

                                                   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
   เรื่อง รายงานผลการจัดซื๊อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
   เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
   เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
   เรื่อง รายงานผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561-->>อ่านรายละเอี่ยด<<
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (29/11/2561) -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
   เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (13/11/2561) -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
   เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(13/11/2561) -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
   เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (12/03/61)อ่านรายละเอียด
   เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15/03/61) อ่านรายละเอียด
   เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี (19/03/61)อ่านรายละเอียด  
   เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (4/06/61)อ่านรายละเอียด
 
  เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
   เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง2560-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
   เรื่อง โครงการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก-->>คลิกอ่านรายละเอียด<--
   เรื่อง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง-->คลิกอ่านรายละเอียด<--
   เรื่อง โครงการจัซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร-->คลิกอ่านรายละเอี่ยด<--
   
   เรื่อง การวิเคราะการจัดซื่อจัดจ้างปีงบประมาณ2561-->คลิกอ่านรายละเอียด<--