foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

                                                   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื่อจัดจ้างโปร่งใสปี2563-->>คลิกอ่านรายละเอี่ยด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2563  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศิจกายน2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562  -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานผลการประกาศมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างไตรมาสที่1-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
  เรื่อง รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปี2563-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง แผนการจัดซื่อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงปี2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื่อจัดจ้างโปร่งใส-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<-- 
 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื๊อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561 -->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
เรื่อง สรุปผลการวิเคาระห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
 เรื่อง สรุปผลการวิเคาระห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
 เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม-->>อ่านรายละเอียด<<--
 เรื่อง รายงานผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561-->>อ่านรายละเอี่ยด<<
 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (29/11/2561) -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
 เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (13/11/2561) -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
 เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(13/11/2561) -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (12/03/61)อ่านรายละเอียด
 เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15/03/61) อ่านรายละเอียด
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี (19/03/61)อ่านรายละเอียด  
 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (4/06/61)อ่านรายละเอียด
 
เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง2560-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
 เรื่อง โครงการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก-->>คลิกอ่านรายละเอียด<--
 เรื่อง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง-->คลิกอ่านรายละเอียด<--
 เรื่อง โครงการจัซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร-->คลิกอ่านรายละเอี่ยด<--
   
 เรื่อง การวิเคราะการจัดซื่อจัดจ้างปีงบประมาณ2561-->คลิกอ่านรายละเอียด<--

 

 

 


 
  

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

รวมคำสั่ง sql query ตรวจสอบข้อมูล