foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพล                                           

นายแพทย์วีระชัย  วรรณสารเมธา (เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2504)

สำเร็จการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
                               เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
                               แขนงสุขภาพจิตชุมชน

                               เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตเลขที่ 13173

การเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่
                              : 1 เมษายน 2529   เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
                                แพทย์ประจำ
โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น
                              : 9  กรกฎาคม  2543 ขึ้นดำรงตำแหน่ง
                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล
จนถึงปัจจุบัน