foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพล 

                                         ประวัติโรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ตั้งอยู่บน เลขที่ 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 74 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ในโซนใต้จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณสมพร-คุณวิมาลา ศิริอัมตะวัฒน์ ร่วม
กับคุณพิชัย วิศิษฏสุนทร การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2553 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2525 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมบุกเบิกแพทย์ 2 ท่านและเจ้าหน้าที่พยาบาล
ขนาด 30 เตียง ต่อมาในปีพ.ศ.2526 คุณนงเยาว์ วงศ์วิศิษฐ์ ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารหอผู้ป่วยหญิง เพื่ออุทิศให้คุณ พ่อเที่ยง - คุณแม่แน่งน้อย  วงศ์วิศิษฐ์ จนเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง  มีเจ้าหน้าที่ร่วม  200  กว่าคน  ในปี  พ.ศ.2548   ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่    คือ
โรงพยาบาลพลแม่และเด็ก     ทำให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็น  317  คน     

จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คือ
     1. นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
     2. นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
     3. นายแพทย์พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช
     4. นายแพทย์มาโนช  สุคนทาทิพย์
     5. นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย
     6. นายแพทย์อรรถสิทธิ์  กาญจนสินิทธ์
     7. นายแพทย์วีระชัย  วรรณสารเมธา(ปัจจุบัน)


           หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 043-414710 ถึง 2

0 โอเปอร์เรเตอร์ 130 หอผู้ป่วยในชาย    159 รปภ.
102
108
129
ธุรการ 131 สำนักงานเภสัชกรรม    160 งานส่งเสริมสุขภาพ
ฝากครรภ์(ANC)
103 FAX(ธุรการ) 134 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน    201 งานซักฟอก
104
107
การเงิน 135 คลีนิกเฉพาะโรค    204  หัวหน้าแพทย์แผนไทย
105 งานการเจ้าหน้าที่ 136 เวรเปล  207  งานเยี่ยมบ้าน
106 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 137 งานเวชระเบียน(OPD) 210 หอผู้ป่วยในหญิง
109 หน่วยเบิกจ่ายกลาง 138 งานพัสดุ  211  ห้องเตรียมเบรค
110 หอผู้ป่วยหลังคลอด 139 งานซ่อมบำรุงรักษา 213 คลังยา
111 ห้องประชุมชั้น 2 140 งานโภชนาการ 214 ห้องจ่ายยา(ER)
112 ห้องจ่ายยา 141 งานตัดเย็บ 215 ห้องพักแพทย์(ER)
113 ห้อง LAB 142 งานยานพาหนะ  216  ห้องประชุมแพทย์แผนไทย
114
115
งานทันตกรรม 143 ห้องพัฒนาการเด็ก  217  หัวหน้าตึกหลังคลอด
116 ห้องเก็บเงิน(OPD) 145 งานประกันคุณภาพ 218 ห้องจ่ายยาคลีนิคเฉพาะโรค
117 งานประกันคุณภาพ 147 ห้องตรวจโรค 1  220  ห้องผลิตยาไทย
118 งานห้องบัตร 148 ห้องตรวจโรค 2 229 ห้องล้างไตทางช่องท้อง
119 ห้องตรวจโรค(OPD) 149 ห้องตรวจโรค 3  230  ศูนย์ไตเทียม
120 ห้องซักประวัติ 150 ห้องกู้ชีพ 231 ห้องผ่าตัดเล็ก(ER)
121  ห้องผู้อำนวยการ  151 ห้องปฐมพยาบาล  235  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 หน้าห้องผู้อำนวยการ 152 งานกายภาพบำบัด 236 ร้านค้าสวัสดิการ
123 กลุ่มการพยาบาล 153 งานเวชระเบียน(IPD) 238 แพทย์แผนไทย
124 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 154 งานสุขาภิบาลและป้อง
กันโรค
239 งานX-RAY
125 ห้องคลอด 156 ห้องเก็บเงิน(ER) PCU 043-414203
แผoไทย PCU 043-418801
ศูนย์ประกัน 043-418706
ตึกผู้ป่วยในชาย 08-35092381
ตึกผู้ป่วยในหญิง 08-54543054
ห้องคลอด 08-78641352
ห้องผ่าตัด 08-28376515
หลังคลอด 08-54668168

126
 234
ห้องผ่าตัด 157 หัวหน้าตึก ER
127 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 158 ช่างศิลป์